رفاقت تا قیامت

رفاقت تا قیامت

رفاقت

 

 

رویکردهای نظریهای مشاوره و راهنمایی


 

راه ها و شیوه های تفهیم و مطالعۀ بهتر مبحث قرابت معنایی

قرابت معنایی

مهم ترین بخش از سوالات کنکور سراسری در تمام رشته ها قرابت معنایی است ؛ زیرا این مبحث 9سوال از 25 را به خود اختصاص داده است همچنین مباحث آرایه های ادبی(3سوال) زبان فارسی(5سوال)فنی ترین سوالات آزمون های سراسری را تشکیل می دهند.

قرابت معنایی یعنی:

تناسب معنایی، ارتباط معنایی، مفهوم کلی، مقصود، منظور، مضمون و پیام ابیات یا متون است.

راه ها و شیوه های تفهیم و مطالعۀ بهتر مبحث قرابت معنایی:

1-شناسنامه و اطلاعات بالای هر درس و در صورت نبود آن دانش آموز با مطالعه ابیات به کمک معلم بالای هردرس چند سطر بنویسد.

مثال: درسال دوم غزل سعدی باعنوان به یادتو باشم : مقصود عارفان  وعاشقان حقیقی فقط وصال به دوست است نه رسیدن به بهشت و نه رهایی از دوزخ .

مثال: درس موسی و شبان سوم ریاضی و تجربی ازمثنوی مولوی که این داستان پرداخته ذهن فعال مولانا است: شرط اصلی قرب ورضای الهی را داشتن قلبی پاک وبی ریا می داند و شبان راعاشقی صادق و پاکباز می داند و موسی را به عنوان رسول معرفی می کند.

مثال: درس اول سوم انسانی ازمثنوی گل ونوروز خواجوی کرمانی به بعضی صفات پروردگار مانند آفریننده موجودات خاکی وافلاکی ، بی نقص بودن خداوند، ناتوانی انسان درشناخت خدا، ازلی و ابدی بودن خداوند، باقی بودن صفات خداوند و فانی بودن مخلوقات و مقام والای پیامبر بیان شده اند.

2-توضیحات روان وساده ابیات و جملات که مفهوم کلی رابیان می کنند.

3-خودآموزیی ها مانند ادبیات سوم ریاضی وتجربی

 بیت «هرکه دراین بزم مقرب تراست  جام بلا بیشترش می دهند.»  باکدام بخش از شعر تاگورارتباط دارد؟شفایت می دهم/ ازاین رو که آسیبت می رسانم / دوستت دارم از این رو که مکافاتت می کنم یابلا ومصیبت ازجانب خداوند برای دوستان است.

4- صورخیال(آرایه های ادبی) مثال به جای واژه ی دنیا در برخی از ابیات کهنه رباط یا بازار به کار رفته است.

 5-برای درک و فهم بهتر قرابت معنایی یا مفهوم باید مضامین سروده های عارفانه، عاشقانه، تعلیمی مناجات را  بیاموزید.                   

 6-دانش آموزان باید درهربیت به معنای ساده وروان، نکات دستوری، صورخیال واز طریق این موارد به مفهوم و منظور اصلی شاعر یا نویسنده توجه کنند.

7-در یک غزل حافظ یا در تمام ابیات و جمله های مهم دروس سال دوم، سوم و چهارم مفاهیم را درحد یک یا چند کلمه با استفاده از معانی روان و ساده بیایند و بالای ابیات و جمله ها مفهوم رابنویسند.

8-دانش آموزباید مقصود،درون مایه یا بن مایه هر بیت یا جمله را درحد یک جمله معمولی، یک یا چند کلمه استخراج کنند و برای هر مفهوم یک یا چند شاهد مثال به یاد بسپارند.

مثال:

ناپایداری دنیا:

خیمه ی انس مزن بردراین کهنه رباط           که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است.

ترک تعلقات دنیایی:

ای سروپای بسته به آزادگی مناز         آزاده من که ازهمه عالم بریده ام     

درویش نوازی:

 ای صاحب کرامت شکرانه سلامت         روزی تفقدی کن درویش بی نوارا

 

 9-مجموع کتاب های گاج(محوری)مطالعه مفاهیم،کتاب مفهوم قرابت معنایی، نشرالگو و مطالعه و بررسی تست های مربوط به کتب گوناگون مخصوصا ادبیات موضوعی جامع(گاج)در موفقیت هر چه بهتر دانش آموزان درفهم قرابت معنایی تاثیرگذرا خواهند بود.

10-دانش آموزان باید به تیپ، شکل و یاصورت همه سوالات آزمون ها مخصوصا مبحث بسیارفنی قرابت معنایی که بیشتر به صورت مثبت و منفی هستند توجه کامل داشته باشند.

 لازمه درک وفهم قرابت معنایی تسلط دانش آموزان برمفهوم ابیات یاجمله هااست و این امر زمانی محقق می شود که دانش آموز با مفاهیم انواع ادبی ، بررسی تست های بسیار زیاد و آشنایی با طرز تفکر شاعر یا نویسنده احاطه داشته باشد.

 

اشاره به برخی از مفاهیم ادبیات غنایی عاشقانه، عارفانه و ادبیات تعلیمی

الف)ادبیات غنایی عاشقانه

زندگی واقعی درعاشق بودن است- تنهاحقیقت جهان عشق است- دلی که عاشق نباشد دل نیست- مستی عشق- جاودانگی عشق- شوق واشتیاق عاشق حتی بارسیدن به معشوق کم نمی شود- رهایی ناپذیری عشق- اسیر عشق درپی رهایی ناپذیری عشق- اسیرعشق درپی رهایی نیست- حال عاشق راتنهاعاشق می فهمدوبس - عشق آموختنی است- راه ورسم  عاشقان باهمگان تفاوت دارد- عشق بیان کردنی نیست- شرح غم عشق پایان ندارد- عشق پنهان کردنی نیست- عشق ورسوایی- نصیحت ناپذیری عاشق- جمع نشدن عشق وآسودگی- بی خوابی عاشق- جمع نشدن عشق وپرهیزگاری – لزوم تحمل سختی ها درراه عشق-عاشق شدن کار هرکسی نیست- امیدواری عاشق- وفاداری عاشق وبی وفایی معشوق- عاشق درپی خواسته های خودنیست- عاشق تسلیم معشوق است- هرچه ازدوست رسد نیکوست- دشنام دوستی – خوش داشتن بیدادیار- مقام رضا- غم پرستی- مهربانی های بی رحمانه - پاکبازی –جان افشانی –فروتنی عاشقانه –عیب پوشی عاشقانه –روی زیبا نیاز به آرایش وزیور ندارد-یگانگی معشوق-کسی از عشق یار درامان نیست-بسیاری عاشقان یار-دیدن روی زیبا عیب نیست-زبان نگاه –محویارشدن-رمیدن عاشق-تاثیرآه-روییدن گل مزارعاشق-     بنفشه ی غمگین –نرگس بیمار-اغراق در گریستن-غباروتوتیا-تشبیه ی گیسوی یار به زنجیر- تشبیه ابرو یار به محراب .

ب)ادبیات غنایی عارفانه

توجه به دل-دلی پاک-خدادرکنار ماست-وجود خدا آشکار است-جلوه خدا درپدیده ها-همه چیزرازیبا دیدن- درهرذره ای عظمتی نهفته است-وحدت وجود-عامل همه کارهای ماخدا است-اختیارعارف وعاشق دردست خداست-ازعشق زمینی به عشق آسمانی-اززیبایی انسان به زیبایی خدارسیدن(مخلوقات خدا)-عشق مایه کمال وجود  انسان است- عشق سرشت انسان است- عشق امانت الهی است-عشق مایه ی آفرینش انسان است-زیبایی خدامایه ی پیدایش عشق است-ازلی بودن عشق-رانده شدن انسان از نزد خداومیل به بازگشت-ابدی بودن عشق-تقابل عشق وعقل-تقابل شریعت وعرفان-کعبه دل-ارزش دل شکسته-دوری اززهد ریایی-وارستگی-ترک تعلقات دنیایی راه رسیدن به معشوق است-در دل عارف فقط عشق خداست-خود راهیچ انگاشتن-فنای فی الله برای رسیدن به بقا-توخود حجاب خودی-

ازخود بی خود شدن رازداری-ازخداخدا راخواستن –بی توجهی به نعمت های بهشت- نه دنیا نه آخرت فقط خدا-والا مقامی درویشان-دولت فقر-نیازبه مرشدوراهنما-کوشش بیهوده به خفتگی- غنیمت شمردن وقت-شاد ومسروربودن –توجه به بی اعتباری وجود انسان-گله از بخت بد-بازگشت به اصل-مردم گریزی-به سامان کردن اوضاع-

پ)ادبیات تعلیمی

آشتی جویی ومدارا-بدی راباخوبی پاسخ دادن -لطف وخشم هریک به جای خود-بابدان بدبودن- بانیکان نیک بودن - نکوهش ستمگری - ظالم ستیزی-ایثاروازخود گذشتگی-ترجیح دیگران برخود-درویش نوازیی-احترام به دیگران به همسایه و والدین-نکوهش زراندوزی-نکوهش خست وبخل-کاررا به کاردان سپردن-عاقبت نگری-راست گویی-قناعت-نکوهش-برتری طلبی-مناعت وبلند طبعی-فروتنی-انتقادپذیری - پرهیزازظاهرسازی - اصل ونسب اهمیتی ندارد-اصالت ذات-دوری ازهم نشین بد-ناپایداری دنیا-ازدست رفتن قدرت دنیایی-توجه به گذرسریع عمر-حسرت برجوانی-پشیمانی ازتلف کردن عمر-غنیمت شمردن دوران جوانی-برجاگذاشتن نام نیک-اندیشیده سخن گفتن-کم گویی وگزیده گویی-سود وزیان زبان-سفارش به خاموشی-

راز دل رابرزبان نیاوردن-غیبت نکردن-افشاگری زبان-ازکوزه همان تراود که دراوست-توجه به نشانه های خدا در جهان آفرینش-ناگشودنی بودن راز هستی-توصیف ناپذیری خدا-روزی رسانی خدا-عیب پوشی خدا-همه کم وزیادشدن هابه دست خداست-مسبب همه کارهاخداست-جبرگرایی-ازمرگ گریزی نیست-ازماست که برماست-ترک خواهش های نفسانی-همه موجودات خدا رامی ستایند-بی نیازی خدا ازعبادت-دوری از تعصب-امید به بخشایش خدا

نمونه تمرین

مفاهیم ناپایداری دنیا، تقابل عقل وعشق، بازگشت به اصل و درویش نوازی را درابیات زیر بیابید:

الف:ای صاحب مال فضل کن بردرویش        گرفضل خدای می شناسی برخویش            

ب)مجودرستی عهد ازاین جهان سست نهاد        که این عجوزه عروس هزار داماد است        

ج)شودآسان زعشق کاری چند                     که بود نزد عقل بسی دشوار                           

د)هرکسی کاو دورماند ازاصل خویش                بازجویدروزگار وصل خویش

 

""تهیه وتنظیم ولید تائی و دوستان تجربی""

 

 

 


چهار شنبه 2 آذر 1394برچسب:, |
 

آرايه هاي ادبي ( ویژه ادبیات عمومی)

به نام خداوند جان آفرين                  حكيم سخن در زبان آفرين

 

 آرايه هاي ادبي (ادبیات عمومی)

شعر يا نوشته اي كه عناصر تخيل در آن به كار رفته باشد خيال انگيز و داراي زيبايي ادبي است . بعضي از انواع اين عناصر عبارت اند از تشبيه ، جان بخشيدن به اشيا و غيره مي باشد . اين عناصر را در اصطلاح ادبي " آرايه هاي ادبي " مي نامند .

 

1-       تشبيه

همانند كردن چيزي با چيز ديگر را گويند . اركان تشبيه : مشبه ، مشبه به ، وجه شبه ، و ادات تشبيه هستند .

مشبّه : چيزي يا كسي كه قصد مانند كردن آن را به چيز يا كس ديگر داريم .

مشبه به : چيزي يا كسي كه مشبه  به آن تشبيه شده است .

وجه شبه : ويژگي يا ويژگي­هاي مشترك ميان مشبه و مشبه به است .

ادات تشبيه : واژه­هايي هستند كه نشان دهندة پيوند شباهت است. مثل ، مانند ، نظير ، انگار و . . .   .

كتاب است آيينه­ی روزگار

مشبه            مشبه به

گرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم                ورت به دست نيايد چو سرو باش آزاد

تو : مشبه                     نخل : مشبه به              چو : ادات تشبيه                    كريم بودن : وجه شبه

تو : مشبه                     سرو : مشبه به               چو : ادات تشبيه                     آزاد بودن : وجه شبه

زیباترین نوع تشبیه آن است که فقط مشبه و مشبه به باقی بمانند.که خود دو نوع است.

1- بلیغ اضافی(اضافه تشبیهی)اضافه شدن مشبه و مشبه به  به هم « چراغ علم»

2-      بلیغ اسنادی: علم چراغ است.

 

3-      استعاره 

اگراز چهار رکن تشبیه فقط یک رکن( مشبه یا مشبه به ) باقی بماند به آن استعاره گفته می­شود. در استعاره معمولاً یکی از ویژگی های رکن حذف شده به عنوان سرنخ  ذکر می شود.

استعاره بر دو نوع است:

1- مصرحه: اگر مشبه به ذکر شود و مشبه حذف. (مشبه به+ ویژگی مشبه) در این نوع استعاره منظور از کلمه ذکر شده همان مشبه حذف شده است.

به غنچه گوی که از روی خویش پردهفکن       که مرغ دل ز فراغ رخت پریشان شد

مشبه به(استعاره از معشوق)                    ویژگی مشبه( سر نخ)

2- استعاره مکنیه: اگر مشبه به همراه یکی از ویژگی های مشبه به ذکر می شود. (مشبه + ویژگی مشبه به )

که خود دو نوع است.(بسیاری از این نوع استعاره ها تشخیص هستند؛ هرگاه مشبهٌ به حذف شده انسان باشد)

الف) اضافه استعاری:یکی از ویژگی های مشبهٌ به در کنار مشبه (به صورت مضاف) ذکر می شود.

چه غم دیوار امتراکه دارد چون تو پشتیبان       چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان   (امت مانند قلعه­ای با دیوار بلند است)

 ب)استعاره مکنیه به صورت غیر اضافی.                                                                              مشبه                      ویژگی مشبه به

دیدی که مرا هیچ کس یاد نکرد       جز غم که هزار آفرین بر غم باد   (غم چون انسانی از من یاد کرد)

صبا به لطف بگوآن غزال رعنارا     که سر به کوه  و بیابان تو داده ای ما را

    مکنیه                    مصرحه

   ***روش تشخیص اضافه استعاری از اضافه تشبیهی:

الف) اگر توانستیم با مضاف و مضاف الیه یک جمله تشبیهی ساده بسازیم تشبیه است و بر عکس آن استعاره.

  آتش عشق: عشق چون آتش است. √(تشبیه)                     گرمای عشق: عشق چون گرما است.  (استعاره )

ب) در اضافه تشبیهی مضاف و مضاف الیه هر دو کل هستند ولی در اضافه تشبیهی جزئی از کل در کنار یک کل قرار می گیرد.

صندوق دل ( تشبیه)                        قفل دل ( استعاره)

4-      سجع

آوردن کلمات هم آهنگ در نثر به ویژه در آخر جملات.

«آنچه نپاید دلبستگی را نشاید»

 

5-       حس­آمیزی

آمیختن ویژگی های چند حس مختلف با هم.

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر      یادگاری که در این گنبد دوار بماند

بگفتا عشق شیرین بر تو چون است

 

6-       ایهام

 آوردن کلماتی در سخن که حداقل دارای دو معنی واقعی باشند به گونه ای که هر دو معنی قابل برداشت باشد که ذهن از معنای نزدیک به معنای دور راهنمایی شود.

 دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر     گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست      ( قول/ زمان)

ایهام تناسب: واژه ای که دارای دو معنی باشد معنای اول و ظاهری مد نظر باشد ولی در معنای دورتر با کلمه دیگر بیت تناسب داشته باشد.

چو شبنم افتاده بدم پیش آفتاب      مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم ( عشق – خورشید)

 

7-      كنايه

كنايه پوشيده سخن گفتن است . معمولاً عبارتی است كه داراي دو معني ظاهري و ثانوی باشد و هر دو معنی از نظر عقلی و طبیعی ممکن و قابل قبول باشند. ولیمنظور اصلي معني دور و ثانوی آن است .

دست به دست هم دادن : كنايه از متحد شدن

ز گوش پنبه برون آرو داد خلق بده: كنايه از گوش كردن و دقت كردن

 

8-       تشخيص یا جان بخشي

هر گاه در نوشته به اشيای بي­جان و يا حتي جاندار غير انسان ، جان و روح و صفت انساني ببخشيم به اين آرايه ، آراية جان بخشي با تشخيص گويند .

نکته: تمام تشخیص ها استعاره مکنیه هم هستند.

آسمان تعطيل است

                   بادها بيكارند

                               ابرها خشك و خيس

                                                 هق هق گريه ي خود را خوردند

 

9-       تضاد يا طباق

آوردن دو كلمه با معني متضاد است، در سخن براي ايجاد زيبايي و لطافت .

گفتي به غمم بنشين يا از سر جان برخيز              فرمان برمت جانا  بنشينم و برخيزم

برخیز و مخور غم جهان گذران       بنشین و دمی را به شادمانی گذران

 

10-   مبالغه

هر گاه چيزي را بيشتر از حد واقعي آن جلوه گر نمايند گويند مبالغه شده است . كه موجب زيبايي شعر و نثر مي شود . اغراق مناسب ترين اسباب براي تصوير يك دنياي حماسي است . بنابراين در شاهنامه بسيار از آن استفاده شده است .

گر برگ گل سرخ كني پيرهنش را          از نازكي آزار رساند بدنش را    

شود كوه آهن چو درياي آب            اگر بشنود نام افراسياب  

   

11-   تمثيل

در واقع به معناي ضرب المثل است . هر گاه در شعري براي تكميل معناي بيتي از ضرب المثل استفاده شود و يا خودِ بيت در نتيجه استفادة بيش از حد به صورت ضرب المثل در آمده است آرایه­ی تمثیل گویند. مثل ها خلاصه و چكيدة  حكمت تجربي يك قوم و ملت است .

تو نيكي مي كن و در دجله انداز                               كه ايزد در بيابانت دهد باز                               

هر گه كه دل به عشق دهي ، خوش دمي بود             در كار خيز حاجت هيچ استخاره نيست                   

            

12-  سمبل

سمبل را در فارسي " نماد " نيز مي گويند . در سمبل مشبه به ذكر مي شود . اما در واقع مقصود مشبه است .

كبوتر سمبل صلح و دوستي                   آب سمبل نور و روشنايي            بهار سمبل جواني           گل سمبل بهار

*** تفاوت نماد و استعاره: معنا و وجه شبه در نماد خیلی گسترده است یعنی از یک واژه می توان چندین مفهوم را مد نظر گرفتن( گل لاله: نماد عشق ، شهید ، خون و ...) در حالی که در استعاره محدود است (سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند. سروه: معشوق) نماد بیشتر جانشین یک اندیشه و مفهوم ذهنی است.

 

13-   سجع

به كار بردن واژه هاي هم آوا و هم آهنگ در نثر را گويند . آراية سجع در كلامي ديده مي شود كه حداقل دو جمله باشد . سجع ها بايد در پايان جمله ها بيايند .

اگر بر هوا پري مگسي باشي  اگر بر آب روي خسي باشي  دل به دست آر تا كسي باشي

توانگري به هنر است نه به مال و بزرگي به عقل است نه به سال

 

14-   جناس

يكساني يك واژه در تلفظ و اختلافشان در معني را جناس تام گويند . جناس هم در نثر است هم در شعر . انواعی دارد :

الف جناس تام: دو کلمه از نظر نوشتن و تلفظ کاملا مثل هم باشند ولی در معنی متفاوت.

برادر که در بند خویش است     نه برادر نه خویش است

                    خود                                  فامیل

جناس ناقص افزایشی : اختلاف دو واژه در مقدار حروف ( جود – سجود ).

موج­ها خوابیده اند آرام و رام

جناس ناقص اختلافی: اختلاف دو واژه در يك حرف ( جام – كام ) و يا در حركت ( مِهر – مُهر ) است                                                                                              

صد هِزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست       عندلیبان را چه پیش آمد هَزاران را چه شد

 نابرده رنج گنج ميسر نمي شود         

15-  مراعات نظير (تناسب)

آورده واژه­هايي از يك مجموعه كه با هم تناسب دارند . مراعات نظير بيش از هر آرايه ي ديگري در شعر و نثر فارسي به كار رفته است .

به ویژه در شعر حافظ

ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد                       چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند                   تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر            بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

 

16-  تلميح

اشاره به بخشي از رويدادهاي تاريخي ، اساطيري ، مذهبي ، حديث ، آيه و . . .  در شعر يا نثر را گويند .

مانند اشاره به داستان شيرين و فرهاد در بیت زیر:

بيستون كندن فرهاد نه كاري است شگفت            شور شيرين به سر هر كه فتد كوهكن است

داستان حضرت یوسف(ع)

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور     کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

17- متناقض نما(پارادوکس) :

 آوردن و جمع مفاهیم و کلماتی که جمع آنها عقلا غیر ممکن باشد.

جیبم پر از خالیست.

هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای                     من در میان جمع و دلم جای دیگر است

18- حسن تعلیل:

آوردن دلیلی غیر واقعی اما زیبا برای یک مفهوم یا پدیده طبیعی.

  خمیده پشت از آن گشتند پیران جهاندیده     که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

19- اسلوب معادله:

 اگر در دو مصراع بیتی یک مفهوم به دو صورت متفاوت بیاید به طوریکه بتوان بین دو مصراع کلمه«همانطور که» را آورد اسلوب معادله گویند.

اساس آن بر تشبیه است.

دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست       جای چشم ابرو نگیرد گر چه او بالا تر است

20- لف و نشر:

آوردن چند کلمه در آغاز کلام و سپس توضیح آنها در بخشی دیگر. دو نوع است:

الف) مرتب:  به روز نبرد آن یل ارجمند      به شمشیر و خنجر به گرز و کمند

                برید و درید و شکست و ببست      یلان را سر و سینه و پای و دست

                   1      2          3       4                    1      2       3       4  

ب) مشوش(نامرتب) :     گر دهت روزگار دست و زبان زینهار       هر چه بدانی مگوی هر چه توانی مکن

                                                          1         2                                       2                1

21- ترصیع و موازنه:

اگر نوعی حالت تقارن بین کلمات دو مصراع بیت باشد.

مه  طاسک  گردن  سمندت       شب  طره  پرچم  سیاهت     

1       2           3         4                    1     2       3       4     

 

22- مجاز

ذکر کلمه ای که معنای مستقیم آن مد نظر نباشد و منظور کلمه دیگری باشد که نوعی ارتباط (کل و جزء ،جنس، نزدیکی و ...) با آن دارد.

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید   (مجاز از تمام وجود)

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک     بگفت آنگه که باشم خفته در خاک   (مجاز از قبر)

*** تفاوت مجاز با استعاره: در استعاره ارتباط بین معنی ظاهری و ثانوی بر اساس تشبیه است در حالی که در مجاز این ارتباط غیر از تشبیه است.

 

23- تکرار واژه:

تکرار آگاهانه کلمه به منظور زیبا و تاثیر گذارشدن کلام

   یار یار است چون یار وفادار بود     یار چون نیست وفادار کجا یار بود

24- واج­ آرایی:

تکرار آگاهانه یک واج(حرف) به منظور زیبا و آهنگین شدن کلام

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم دار     دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

 

 

                             *** تهیه و تنظیم ولید تائید دانش آموز مدرسه شهیدحیدرجدگال بجاربازار***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 


چهار شنبه 2 آذر 1394برچسب:آرایه , |
 

به سلامتی رفقا

زخم ها ” خوب می شوند اما “ خوب شدن ” با “ مثل روز اول شدن ” خیلی فرق داره

. . .

کاش میشد مثل یک “ در ” به رفتن و آمدن آدمها عادت کنیم


چهار شنبه 25 فروردين 1394برچسب:, |
 

حسرت شبها

شبها وقتی می خوای بخوابی میبینی

کسی رو نداری که بهت فکر کنه !
اینجاست که میفهمی برخلاف شلوغیه درونت ، چقدر تنهایی . . . .


چهار شنبه 25 فروردين 1394برچسب:, |
 

یار


پر شد دل من به. افسون یار

فکر دل من پریشون یار

گوشه چشمام فقط جای یار

کار دو چشمام تماشای یار

یار اگه جانانه خریدار شد

دل گل سرخ توی بازار شد

وای گل سرخ دل من خار شد

هرچی شد از دست همین یار شد


چهار شنبه 25 فروردين 1394برچسب:, |
 

بارون

 

                           

بارون داره هدر میشه

بیا با من قدم بزن

دلم داره پر میزنه

واسه تو و قدم زدن

وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز

نمیدونی تو این هوا چشات چه خوش رنگ میشه باز

بارون هواتو داره

رنگ چشاتو داره

قدم زدن تو بارون

با تو چه حالی داره

دلم هواتو داره

 


چهار شنبه 25 فروردين 1394برچسب:, |
 

سر راه

چه معنـــــى دارد


زندگى...!؟


وقتى كه هیچ اتفاقى


من و تو را


سر راه هم قرار نمى دهد !!


چهار شنبه 25 فروردين 1394برچسب:, |
 

رفیق

خونه داریم سقف نداره / چراغ داریم نفت نداره !
صابون داریم کف نداره / رفیق داریم حرف نداره !
.
.
گذر تک تک ثانیه های سپری گشته ی عمرم ، به قدیمی شدن دوستیت می ارزد
.
.
به نام خدایی که برای قلب دوست و برای اثبات دوستی تو را آفرید
.
.
دنیا  ۳تا پیچ داره :
تولد ، رفاقت ، مرگ
سر پیچ دوم دیدمت تا پیچ سوم باهاتم

 


چهار شنبه 25 فروردين 1394برچسب:, |
 

بهترین جملات.ناب.تازه.خواندنی

جملات ناب

ادامه مطلب

پنج شنبه 27 شهريور 1393برچسب:جملات قشنگ‏, |
 

رفاقت
www.babol.jadgall@gmai.com

 

لینکها

چت روم

دوستان من حمید عقیل مجید

دانلود بمبوس با سه زبان بلوچی،فارسی،انگلیسی

جدول تناوبی

 

مطالب قبلی

» رویکردهای نظریهای مشاوره و راهنمایی
» بهترین جملات.ناب.تازه.خواندنی
» سرگرمی.سرکاری
» بهترین ترفند تغییر صدا هنگام مکالمه برای مشترکین ایرانسل لطفا از دستش ندید خیلی جالبه
» لیست دانش آموزان کلاس سوم تجربی مدرسه شهید حیدرجدگال
» تست هوش لامپ بسیار جالب
» جملات رفاقتی
» سرزمین واژه های وارونه
» اس ام اس های جدید.جوک.لطیفه
» فقط.به سلامتی
» عکس.رفاقت
» رفاقت.یعنی.این
» عکس.عاشقی
» رفاقت.هم.چینی.شده
» اگه میتونی تمام کلمات تکرار کن
» تست هوش چیستان های قرآنی
» اس ام اس های خوب
» تست هوش ضریب هوشی

 

ارشیو

آذر 1399

آبان 1396

آذر 1394

فروردين 1394

شهريور 1393

خرداد 1393

ارديبهشت 1393

فروردين 1393

 

نویسندکان

ولــــــیـد تائی

 


برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان رفاقت تا قیامت و آدرس 3doost.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرارمیگیرد.

لینک ها

mosque of allah

عینک ray ban

خرید ساعت مچی

خرید ساعت دخترانه

ساعت مچی زنانه

جا موبایلی ماشین

عینک ویفری شفاف

جدگال

ورزش فوتبال ایران وجهان

عینک آفتابی زنانه

خرید عینک آفتابی مردانه

فروش اینترنتی عینک آفتابی

خرید عینک آفتابی

 

امکانات

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگدهی

 

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 5
بازدید هفته : 9
بازدید ماه : 78
بازدید کل : 53721
تعداد مطالب : 45
تعداد نظرات : 19
تعداد آنلاین : 1بزرگترین وبلاگ ترفندها و کدهای جاوا

>